artificial-intelligence-2167835_1920.jpg

Onderzoek

Retailers willen meer kennis over AI-technologie

AMSTERDAM – Uit een onderzoek van ABN Amro, in samenwerking met Q&A Insights Consultancy, wordt getoond hoe retailers met Artificial Intelligence-toepassingen omgaan. Het rapport toont welke zij al gebruiken, nog willen inzetten en welke uitdagingen zij daarbij zien. Kunstmatige intelligentie leeft onder de ondernemers. Zij zien de waarde ervan bij het inschatten van het aankoopgedrag van consumenten en inzet om productaanbevelingen te doen.

Redactie |

Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence-AI) heeft invloed op verschillende sectoren waaronder de retail. Door toepassing van technologieën kunnen machines leren van gegevens en om taken efficiënter uit te voeren waar voorheen menselijke instructies en handelen aan te pas kwamen. Voorbeelden van belangrijke toepassingen zijn de methoden ‘machine learning’ en ‘deep learning’. ABN AMRO heeft een rapport uitgebracht van het onderzoek naar de ervaringen en percepties van Nederlandse retailers over het gebruik van AI. In samenwerking met Q&A Insights Consultancy zijn 73 retailers uit drie omzetcategorieën bevraagd, waarvan twintig retailers een omzet groter dan 1 miljard euro hebben. Zij komen uit diverse subsectoren zoals Food, Mode, Schoenen en Sport en de subsector Doe-het-zelf, Tuin, Dier en Wonen. Hierbij is ook gekeken naar de omvang van hun online omzet.

Impact
De introductie van generatieve, laagdrempelige AI-toepassingen als Chat GPT, Bing Chat en Google Bard laten zien dat AI vergaande sociale en economische impact kunnen hebben. Deze zijn te vergelijken met de introductie van het elektriciteitsnet en de komst van computers.

 De technologie helpt bij productie- en logistieke processen, waardoor er efficiënter kan worden gewerkt. Ook kunnen nieuwe producten worden ontwikkeld en marketing persoonlijker gemaakt worden, wat concurrentievoordelen kan bieden en kostenbesparend kan werken.

Investering
Steeds meer bedrijven investeren in AI, maar verwacht wordt dat brede toepassing voor een deel ervan nog een tijd gaat duren, voor een merendeel van de retailsector. Ook zal niet iedere mogelijkheid standhouden in de toekomst volgens de Hype Cycle van Gartner (een grafische weergave van acceptatie en sociale toepassing van specifieke technologieën). De mogelijkheid om de vraag naar producten te kunnen inschatten wordt als meest waardevol ervaren door 96% van de ondervraagden, zo blijkt uit het onderzoek. Het doen van productaanbevelingen wordt hoog gewaardeerd bij 91%. 

Kunstmatige intelligentie wordt op het moment het meest ingezet bij productaanbevelingen in de webshop en klantcontact door middel van chatbots en virtuele assistenten. Deze mogelijkheden worden al door 25% van de ondervraagde retailers gebruikt. Ruim de helft zegt al met AI aan de slag te zijn gegaan. Drie op de tien wil dat binnen 1 à 2 jaar gaan doen. Waarom dat (nog) niet is gebeurd, heeft te maken met andere prioriteiten binnen de bedrijfsvoering en het ontbreken van geschikt personeel.

Kansen en bedreigingen
94% van de retailers ziet AI niet als een grote bedreiging voor de organisatie. Bij retailers met de grootste omzet ziet 15% wel gevaren. Op termijn wordt AI waarmee productkeuzes kunnen worden gemaakt, steeds laagdrempeliger voor de consument. Slechts 14% ziet dit als een bedreiging. Retailers ervaren de AI meer als kans dan als bedreiging. 

Toch ontbreekt het aan de benodigde vaardigheden om met AI aan de slag te gaan. 10% zegt niet over kennis en vaardigheden te beschikken. En 62% vindt zijn knowhow onvoldoende. Bekwaam personeel vinden, is lastig omdat de vraag ernaar groot is. Meer dan de helft geeft aan een kennispartner te willen aantrekken om AI in de organisatie te kunnen implementeren. Vooral voor de kleinere retailers kan dit van belang zijn. Verwacht wordt dat zij meer moeite zullen hebben om kennis in huis te halen. Ook beschikken ze over minder data om een efficiënt model op te zetten. Voor hen liggen de kansen vooral in het aanbieden van unieke producten, een lokale marktpositie en een persoonlijke band met klanten opbouwen. ‘De kracht van community en storytelling’ kan hierbij het onderscheidend maken. Het hele verslag is hier te lezen

Bron: Levensmiddelenkrant