iStock-1437640384.jpg

Fabrikanten

Knelpunten verduurzaming levensmiddelenbedrijven in vizier Tweede Kamer

DEN HAAG – De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Silvio Erkens (VVD), die bedrijven in het zesde industriecluster, waar de voedingsmiddelensector onder valt, moet helpen bij de aanpak van concrete knelpunten in de verduurzaming.

Redactie |

Veel bedrijven in het zogenoemde zesde cluster lopen op dit moment tegen concrete obstakels aan in de verduurzaming van hun bedrijfsvoering, staat in de motie van de Kamerleden. Het gaat primair om het gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet, wat volgens de leden niet kan worden opgelost met standaardsubsidiegelden en –procedures. In een brief aan de Kamer dd 27 september 2023 schreef de Minister van EZK dat ze ‘ook bedrijven buiten de genoemde top twintig de mogelijkheid van een vorm van maatwerk aanbiedt’ en dat ze ‘cluster 6-bedrijven sowieso wil faciliteren om knelpunten aan te pakken’, brengen de Kamerleden in herinnering. Daarom verzoekt het trio ‘de regering op korte termijn, doch uiterlijk in aanloop naar de Voorjaarsnota 2024, voor de bedrijven uit het zesde cluster die daar behoefte aan hebben ofwel een maatwerktraject op te starten ofwel een plan van aanpak op te stellen dat knelpunten oplost, en additionele financiële behoeftes ten behoeve van verduurzaming van het zesde cluster inzichtelijk te maken.’

Overbelast stroomnet
FNLI laat op haar LinkedIn-pagina weten eerder al te hebben aanbevolen om bedrijven in de voedingsmiddelensector te ondersteunen wanneer ze willen overschakelen van gas naar elektriciteit, maar belemmerd worden door het overbelaste stroomnet in Nederland.

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops